Red Chokeberry

Aronia arbutifolia

April 13, 2021
Photo by Cara Woods
April 13, 2021
Photo by Cara Woods
August 4, 2016
Photo by Cara Woods
October 30, 2016
Photo by Cara Woods
October 30, 2016
Photo by Cara woods